بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

کارگاه "آشنایی با مفاهیم مدل تعالی سازمانی و روش های خود ارزیابی" در پژوهشگاه برگزار شد


کارگاه "آشنایی با مفاهیم مدل تعالی سازمانی و روش های خود ارزیابی" در پژوهشگاه برگزار شد
در راستای ماهر سازی و اجرای بهینه پروژه "الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات"کارگاه "آشنایی با مفاهیم مدل تعالی سازمانی و روش های خود ارزیابی" در محل پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) ، این کارگاه علمی با دعوت از آقاي مهندس مجید احمدی با هدف معرفی مفاهیم مدل تعالی سازمانی و روش های خود ارزیابی با حضور اعضای تیم پروژه "الگوی ارتقای بهره وری در پژوهش و نوآوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" به همراه تعدادی از مدیران و پژوهشگران صاحب نظر، در محل پژوهشگاه برگزار گردید.

در این کارگاه آموزشی، مرور کلی بر ضرورت استفاده از رویکردهای بهبود ، مفاهیم مدیریت کیفیت جامع    (TQM  ) ، مرور تکنیک های موجود در فرایند خود ارزیابی، جوایز ملی کیفیت و تعالی سازمانی و مسیر تعالی سازمانی تشریح شد.

 در ادامه با تمرکز بر مدل تعالی سازمانی( EFQM )، مولفه های کلیدی مدل و ابعاد آن، و نمونه های عملیاتی پیاده سازی شده بررسی و پیرو مباحث مدل تعالی سازمانی، مفهوم خود ارزیابی و رویکردهای مطرح آن با  مثال های عملیاتی تشریح گردید.