بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره ع/6/96"مرکز توسعه بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی"

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره  ع/6/96

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات «مرکز توسعه بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی» با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد بصورت مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و بازگشايي پاكت‌ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي،‌ مراحل ثبت‌نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. لذا از شركت‌هاي فعال و توانمندي كه توانایي تهيه قطعات و تجهيزات مورد نظر با فناوري نوين را دارند تقاضا مي‌شود پس از نشر آگهي، به سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه، اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.
لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: روز شنبه  تاریخ  13/8/1396
2- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت   17:00  روز شنبه  تاريخ 27/8/1396
3- مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت ۱۶:۰۰ روز  شنبه   تاريخ  18/9/1396
4- ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكي به مبلغ  400,000,000 ریال.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف:
تهران- انتهاي خيابان كارگر شمالي- روبروی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- اداره بازرگاني
(واحد مناقصات):  خانم منوچهري 84977793-021 نشاني سايت مناقصه‌گذار :  www.ITRC.AC.IR
مركز تماس پشتیبانی سامانه : 021- 27313131
دفتر ثبت نام در سامانه : 021- 85193768  و  88969737
اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام ساير استان‌ها، در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام / پروفايل تأمين‌كننده / مناقصه‌گر» موجود است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران)

پیوست‌ها: