بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان
امنیت اطلاعات
امنیت شبکه ملی اطلاعات
تشخیص و مقابله با حملات / پایگاه داده و دانش
تشخیص و مقابله با حملات / مراکز اشترک گذاری اطلاعات
تشخیص و مقابله با حملات / مرکز عملیات امنیت SOC
تشخیص و مقابله با حملات / تشخیص نفوذ
سامانه‌های امنیتی فناوری ارتباطات
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ توسعه افزارهای ارزیابی امنیتی
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تحلیل مخاطرات امنیتی فناوری ها
ارزیابی و تحلیل امنیتی شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی

صفحه‌ها