فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۱۱ تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۱۲ تدوین مدل بومی کسب و کار CGI و پیشنهاد سیاست‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی در این حوزه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت محتوای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
۱۳ تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی کشور و ارایه مدل مفهومی و اعتبارسنجی آن برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
۱۴ شناسایی،ترویج و بومی سازی مدل‌های کسب و کار در فضای مجازی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
۱۵ تدوین مقررات و ضوابط مجوزدهی و صدور گواهی‌های فنی خدمات میزبانی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
۱۶ شناسایی خلاءها، نیازها و مشکلات قانونی در حوزه فضای مجازی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
۱۷ پایش و راهبری پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) مجری طرح شبکه ملی اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات
۱۸ بازنگری مفاهیم شبکه ملی اطلاعات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
۱۹ راهکارهای توسعه اشتغال در بخش ICT برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی
۲۰ تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه پنجم توسعه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان فناوری اطلاعات

صفحه‌ها