فهرست پروژه‌ها

شما اینجا هستید

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
۱ پايش، راهبري و مديريت پروژه راه اندازي كريدور فاوا درون‌سپاری
۲ مطالعه ابعاد و الزامات سياست گذاري توسعه فناوري كوانتوم در حوزه ي فاوا درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۳ ارايه برنامه راهبري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي برنامه ششم توسعه درون‌سپاری
۴ مطالعة ابعاد و الزامات سياست گذاري فناوري زنجيرة بلوكي درون‌سپاری وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
۵ آماده سازي نظام نامه تجاري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني - بخش ICT درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ایران
۶ الگوي ارتقاي بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات درون‌سپاری
۷ تدوين RFP پروژه هاي دولت الكترونيكي در حوزه اقتصاد مقاومتي درون‌سپاری
۸ شناخت ابعاد و الزامات دو برابر كردن محتوا درون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ایران
۹ بررسي و تدوين برنامه¬ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیکی با تاكيد بر ساختار"مشاركت بخش دولتي و غير دولتي (PPP) برون‌سپاری سازمان فناوری اطلاعات ایران
۱۰ تدوین سند راهبردی و نقشه راه عملیاتی سازمان تنظیم مقررات درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳)

صفحه‌ها