بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
11 مطالعه و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های تنظیم مقررات حوزه باند وسیع سیار و ارائه برنامه عملیاتی برای سیاست گذاری و رگولاتوری آن در کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
12 امکانسنجی فنی اقتصادی و قانونی ایجاد مراکز تبادل ترافیک (IXP) در کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
13 بررسی سیستم های دسترسی رادیویی WLAN و WPAN از دیدگاه رگولاتوری درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
14 تدوین چارچوب ارائه سرویس های ارزش افزوده توسط اپراتورهای تلفن همراه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
15 استخراج مقررات، ضوابط، معیارها و نظارم‌های کنترل کیفی خدمات IPTV و VOD و OTT و طراحی سامانه نظارتی مربوطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
16 امکانسنجی فنی و قانونی تفکیک و تمایز ترافیک داخلی از ترافیک اینترنت بین المللی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت تنظیم مقررات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملی فضای مجازی
17 مشخصات، الزامات ومقررات شبکه دسترسی نوری درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
18 بومی سازی و بکارگیری روش‌های نوین مدیریت منابع طیفی در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه
19 مشاوره و نظارت بر اجرای توسعه شبکه IP/MPLS ملی -تهیه RFP درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
20 استخراج شاخص‌های کیفیت و پشتیبانی پروانه‌های حوزه فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

صفحه‌ها