بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب سرپرست اداره اعتبارات و رسیدگی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای عباس نوروزی به سمت " سرپرست اداره اعتبارات و رسیدگی "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح... 1396/11/29

انتصاب مسئول راه اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه ICT

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم  مهندس عاطفه قوامی فر به سمت "مسئول راه اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه ICT" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه... 1396/11/04

انتصاب سرپرست پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای ابوذر عرب سرخی میشابی به سمت " سرپرست پژوهشکده امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1396/11/02

انتصاب سرپرست منابع انسانی و اداری

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس عاطفه قوامی فر به سمت " سرپرست منابع انسانی و اداری"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این... 1396/11/02

انتصاب سرپرست اداره خدمات و پشتبانی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای حمیدرضا کفایتی به سمت " سرپرست اداره خدمات و پشتیبانی "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح... 1396/11/02

انتصاب سرپرست اداره بازرگانی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای محمد مهربانی به سمت " سرپرست اداره بارزگانی"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است: جناب... 1396/11/02

انتصاب سرپرست اداره قراردادها

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای حسن بسحاق بهرامی به سمت "سرپرست اداره قراردادها "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:... 1396/11/02

انتصاب معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمي

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس محمود خالقی دخت به سمت " معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمي "منصوب شد.به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم... 1396/11/01

انتصاب معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای روح اله نصیری به سمت " معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی "منصوب شد.به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این... 1396/11/01

انتصاب معاون مدیریت مالی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای محمود فلاح دوست به سمت " معاون مدیریت مالی " منصوب شد.به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است: جناب... 1396/11/01

صفحه‌ها